ACT1

Write the name of each ache in the line (Escribe el nombre de cada dolencia).

headache | earache | toothache | stomachache | backache bruise | cut | broken arm | fever | flu | cold | cough

El contenido de este sitio está protegido por el derecho de autor.